Regulamin korzystania z Serwisu USPZDROWIE.PL

Regulamin określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego USPZDROWIE.PL (strona www.uspzdrowie.pl oraz strony produktowe, do których odesłanie znajduje się na ww stronie i inne serwisy np. www.akademianiechorowania.pl), zwanego dalej Serwisem i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z zasobów Serwisu oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich poniższych warunków.

Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem Serwisu PRO może być tylko osoba wskazana w Regulaminie tego serwisu (w szczególności lekarz, farmaceuta, technik farmacji lub inna osoba prowadząca obrót produktami leczniczymi). Serwis jest własnością spółki USP Zdrowie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000347815, kapitał zakładowy 25 610 250 zł, NIP 701-021-92-41.

W ramach Serwisu dostarczane są Użytkownikom przez USP Zdrowie usługi świadczoną drogą elektroniczną, w szczególności:

Informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią porady medycznej i diagnozy medycznej. Zażywanie produktów wymienionych w serwisie powinno się odbywać zgodnie z informacjami zawartymi na opakowaniach i w ulotkach załączonych do tych produktów lub po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w serwisie przysługują USP Zdrowie Sp. z o.o. Drukowanie, kopiowanie i inne wykorzystywanie treści opublikowanych w serwisie może odbywać się wyłącznie w celach niezarobkowych i dla użytku osobistego. W innych przypadkach wymaga uprzedniej pisemnej zgody USP Zdrowie.

Znaki towarowe, wzory przemysłowe, firmy i nazwy handlowe (w szczególności produktów) wymienione w serwisie są chronione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ich wykorzystywanie wymaga pisemnej zgody USP Zdrowie sp. z o.o.

Informacje zawarte w Serwisie w części “Dla Profesjonalisty” (Serwis PRO) przeznaczone są dla osób wykonujących zawód lekarza, farmaceuty lub technika farmaceutycznego lub dla innych osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Informacje zawarte w tej części mogą mieć charakter promocyjny skierowanym wyłącznie do ww. osób. Korzystając z Serwis PRO Użytkownik potwierdza, że ma do tego prawo.

Przesłane przez Użytkowników Serwisu opinie, komentarze, sugestie dotyczące kwestii zawartych w serwisie nie będą traktowane jako informacje poufne. USP Zdrowie nabywa nieodpłatne prawo do wykorzystywania takich informacji bez żadnych ograniczeń, w szczególności w zakresie produkcji, dystrybucji i marketingu własnych produktów.

Dane osobowe Użytkowników serwisu, przekazywane podczas korzystania z serwisu, są przetwarzane na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Serwis zawiera informacje o produktach i usługach, z których nie wszystkie są dostępne w każdym kraju, w którym działalność prowadzą spółki z Grupy USP.

USP Zdrowie zabrania włączać serwis do innych stron, które nie należą do Spółki.

USP Zdrowie Sp. z o.o., mimo zachowania zasad najwyższej staranności, nie może całkowicie wykluczyć istnienia wirusów komputerowych na stronie lub innych błędów uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Serwisu. Użytkownik serwisu dla własnego bezpieczeństwa zobligowany jest zabezpieczyć swój komputer przed wirusami i ich działaniem. USP Zdrowie nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci internetowej lub Serwisu lub wskutek błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy.

USP Zdrowie może każdej chwili przenieść lub wyłączyć, czasowo lub na stałe, całość lub część Serwisu w celu przeprowadzenia konserwacji i/lub usprawnienia i/lub wprowadzenia zmian w Serwisie.

USP Zdrowie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych w Serwisie w każdym czasie i dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników.

USP Zdrowie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów z Serwisu i ich dalszą eksploatacją.

We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

USP Zdrowie zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu.

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu serwisu oraz innego rodzaju reklamacje dotyczące serwisu należy zgłaszać pisemnie, na adres USP Zdrowie wskazany w niniejszej nocie prawnej, lub elektronicznie, na adres info@usp.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich złożenia.

Jesteśmy liderem na rynku produktów i leków dostępnych bez recepty w Polsce. Od początku istnienia firmy w centrum naszych działań stał zawsze człowiek i jego zdrowie.

Dbałość o wysoką jakość i skuteczność naszych produktów sprawia, że od lat cieszą się one zaufaniem konsumentów, pacjentów i farmaceutów.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą stroną internetową.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.