Regulamin korzystania z Serwisów Społecznościowych USP Zdrowie sp. z o.o.

Regulamin określa warunki dotyczące użytkowania profili zakładanych przez USP Zdrowie sp. z o.o. na stronach www.facebook.com, www.youtube.com, www.instagram.com, www.linkedin.com oraz www.twitter.com lub na innych stronach prowadzących tzw. serwisy społecznościowe, zwanych dalej Serwisami Społecznościowymi i odnosi się do wszystkich ich użytkowników. Korzystanie z zasobów Serwisów Społecznościowych oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich poniższych warunków.

Użytkownikiem Serwisów Społecznościowych może być osoba spełniająca warunki do założenia konta we właściwym Serwisie Społecznościowym. Serwis Społecznościowe są prowadzony przez USP Zdrowie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000347815, kapitał zakładowy 25 610 250 zł, NIP 701-021-92-41.

W ramach Serwisów Społecznościowych dostarczane są Użytkownikom przez USP Zdrowie usługi świadczoną drogą elektroniczną, w szczególności:

Informacje zamieszczone w Serwisach Społecznościowych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Informacje zamieszczone w Serwisach Społecznościowych nie stanowią porady medycznej i diagnozy medycznej. Zażywanie produktów wymienionych w serwisie powinno się odbywać zgodnie z informacjami zawartymi na opakowaniach i w ulotkach załączonych do tych produktów lub po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w Serwisach Społecznościowych przysługują USP Zdrowie sp. z o.o., chyba że regulaminy stron www.facebook.com, www.youtube.com, www.instagram.com, www.linkedin.com, www.twitter.com lub innych serwisów społecznościowych stanowią inaczej. Drukowanie, kopiowanie i inne wykorzystywanie treści opublikowanych w Serwisach Społecznościowych może odbywać się wyłącznie w celach niezarobkowych i dla użytku osobistego. W innych przypadkach wymaga uprzedniej pisemnej zgody USP Zdrowie.

Znaki towarowe, wzory przemysłowe, firmy i nazwy handlowe (w szczególności produktów) wymienione w serwisie są chronione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ich wykorzystywanie wymaga pisemnej zgody USP Zdrowie sp. z o.o.

Przesłane przez Użytkowników Serwisów Społecznościowych opinie, komentarze, sugestie dotyczące kwestii zawartych w Serwisie nie będą taktowane jako informacje poufne. USP Zdrowie nabywa nieodpłatne prawo do wykorzystywania takich informacji bez żadnych ograniczeń, w szczególności w zakresie produkcji, dystrybucji i marketingu własnych produktów, chyba że regulaminy stron www.facebook.com, www.youtube.com, www.instagram.com, www.linkedin.com, www.twitter.com lub innych serwisów społecznościowych stanowią inaczej.

Dane osobowe Użytkowników serwisu, przekazywane podczas korzystania z Serwisów Społecznościowych, są przetwarzane na zasadach określonych w Polityce Prywatności Serwisów Społecznościowych USP Zdrowie. Serwisy Społecznościowe zawiera informacje o produktach i usługach, z których nie wszystkie są dostępne w każdym kraju, w którym działalność prowadzą spółki z Grupy USP.

USP Zdrowie zabrania włączać Serwisy Społecznościowe do innych stron, które nie należą do Spółki, chyba że regulaminy stron www.facebook.com, www.youtube.com, www.instagram.com, www.linkedin.com, www.twitter.com lub innych serwisów społecznościowych stanowią inaczej.

USP Zdrowie Sp. z o.o., mimo zachowania zasad najwyższej staranności, nie może całkowicie wykluczyć istnienia wirusów komputerowych na stronach Serwisów Społecznościowych lub innych błędów uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z tych Serwisów. Użytkownik Serwisów Społecznościowych dla własnego bezpieczeństwa zobligowany jest zabezpieczyć swój komputer przed wirusami i ich działaniem. USP Zdrowie nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci internetowej lub Serwisów Społecznościowych lub w skutek błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy.

USP Zdrowie może każdej chwili przenieść lub wyłączyć, czasowo lub na stałe, całość lub część Serwisów Społecznościowych w celu przeprowadzenia konserwacji i/lub usprawnienia i/lub wprowadzenia zmian w tych Serwisach.

USP Zdrowie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych w Serwisach Społecznościowych w każdym czasie i dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników.

USP Zdrowie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów z Serwisów Społecznościowych i ich dalszą eksploatacją.

We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisów Społecznościowych mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, chyba że regulaminy stron www.facebook.com ,www.youtube.com, www.instagram.com, www.linkedin.com, www.twitter.com lub innych serwisów społecznościowych stanowią inaczej.

USP Zdrowie zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Serwisów Społecznościowych.

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Serwisów Społecznościowych oraz innego rodzaju reklamacje dotyczące tych Serwisów należy zgłaszać pisemnie, na adres USP Zdrowie wskazany w niniejszej nocie prawnej, lub elektronicznie, na adres info@usp.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich złożenia.

Jesteśmy liderem na rynku produktów i leków dostępnych bez recepty w Polsce. Od początku istnienia firmy w centrum naszych działań stał zawsze człowiek i jego zdrowie.

Dbałość o wysoką jakość i skuteczność naszych produktów sprawia, że od lat cieszą się one zaufaniem konsumentów, pacjentów i farmaceutów.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą stroną internetową www.uspzdrowie.pl.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie w zakresie w jakim nie jest sprzeczny z regulaminami stron www.facebook.com, www.youtube.com, www.instagram.com, www.linkedin.com, www.twitter.com lub innych serwisów społecznościowych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.