Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podmiotów nabywających produkty USP Zdrowie od naszych partnerów biznesowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach.

Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.

I. Wskazanie administratora

Administratorem danych osobowych jest USP Zdrowie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod 02-822, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347815, NIP: 7010219241.

Jeżeli chcecie się Państwo skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o:

 1. wysłanie wiadomości mailowej na adres: daneosoboweusp@usp.pl,
 2. wysłanie listu na adres: USP Zdrowie sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

USP Zdrowie przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu:

 1. zapewnienia optymalnego obrotu produktami USP Zdrowie wewnątrz obsługiwanej sieci dystrybucyjnej;
 2. umożliwienia rozliczenia z naszymi partnerami (np. hurtowniami produktów medycznych), którzy dostarczają Państwu produkty USP Zdrowie;
 3. w celu monitorowania wyników sprzedaży produktów USP Zdrowie;
 4. podnoszenia jakości świadczonych usług i oferowanych produktów; wewnętrznego raportowania wyników sprzedaży w ramach USP Zdrowie lub w ramach grupy kapitałowej, do której należy USP Zdrowie.

Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych będziemy przetwarzać Państwa dane w zakresie i celu określonym w treści zgody.

III. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W przypadku, gdy USP Zdrowie nie uzyskał danych osobowych bezpośrednio od Państwa, USP Zdrowie przetwarza następujące kategorie danych:

 1. dane identyfikacyjne;
 2. dane adresowe i kontaktowe;
 3. dane transakcyjne dotyczące obrotu produktami USP Zdrowie.

IV. Źródło pozyskiwania danych osobowych

W przypadku, gdy nie uzyskaliśmy danych osobowych bezpośrednio od Państwa, informujemy, że dane osobowe zostały uzyskane od naszego partnera handlowego, który dostarcza do Państwa produkty USP Zdrowie.

V. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne współpracy handlowej i rozliczania warunków handlowych.

VI, Informacje o odbiorcach Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie spółki z Grupy USP Zdrowie, w tym:
  1. zewnętrznym dostawcom usług IT, obsługującym nasze systemy informatyczne oraz dostawcom towarów lub dostawcom innych usług spółkom z Grupy USP Zdrowie (np. dostawcom usług telefonicznych, przesyłek pocztowych i kurierskich);
  2. naszym partnerom zajmującym się zapewnieniem fizycznej ochrony w naszych placówkach oraz monitoringiem wizyjnym;
 2. podmiotom powiązanym w ramach Grupy USP Zdrowie w celach administracyjnych i raportowych;
 3. organom administracji państwowej w graniach wynikających z przepisów prawa.

VII. Okresy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres Państwa współpracy z naszym partnerem handlowym, który dostarcza Państwu produkty USP Zdrowie oraz przez okres przedawnienia roszczeń.

Powyższe okresy przechowywania danych osobowych znajdą zastosowanie najczęściej. W związku z wielością możliwych sytuacji, Państwa dane mogą być przechowywane zarówno dłużej, jak i krócej niż zostało to opisane powyżej. Ewentualne pytania dotyczące okresów przechowywania danych osobowych prosimy kierować na adres wskazany w pkt I niniejszej Informacji.

VIII. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania, w tym do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

IX. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu szereg praw wynikających z RODO. Możecie Państwo złożyć do nas wniosek o:

 1. dostęp do danych osobowych (w odpowiedzi przekażemy informację o tym w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane oraz uzyskają Państwo od nas kopię danych);
 2. sprostowanie (czyli poprawienie) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. usunięcie danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”). Z tego prawa możecie Państwo skorzystać przykładowo gdy:
  1. przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem,
  2. złożony został sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu spółki z USP Zdrowie i sprzeciw ten okaże się uzasadniony,
  3. dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez nas z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. ograniczenie przetwarzania danych osobowych (np. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych z uwagi na pewne okoliczności);
 5. przeniesienie danych osobowych: do innego administratora, a gdy będzie to technicznie niemożliwe, otrzymanie od nas kopii danych, które zostały nam dostarczone.

Z prawa do przeniesienia danych osobowych, o którym mowa w pkt 5 powyżej, mogą Państwo skorzystać wyłącznie gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, a dodatkowo: (a) na podstawie łączącej nas umowy, albo (b) na podstawie wyrażonej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw można złożyć wniosek na adres mailowy daneosoboweusp@usp.pl, bądź wysyłając pismo na nasz adres korespondencyjny: USP Zdrowie sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.

X. Prawo do sprzeciwu

W dowolnym momencie możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub gdy działamy w interesie publicznym. Po otrzymaniu takiego wniosku nie będziemy mogli już przetwarzać danych osobowych objętych wnioskiem, chyba że wykażemy: a) istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub b) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

XI. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

XII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez USP Zdrowie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.