Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych dziennikarzy

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest USP Zdrowie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-822) przy ul. Poleczki 35 (dalej także jako „Administrator” lub „USP Zdrowie”). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pan / Pani skontaktować z nami pod adresem email (daneosoboweusp@usp.pl)[daneosoboweusp@usp.pl] lub na korespondencyjny adres siedziby Administratora.
 2. Pani / Pana dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pana / Pani z przekazanych nam wizytówek, z prezentacji zawierających dane kontaktowe, ze stron internetowych Państwa redakcji wskazujących Panią / Pana jako osobę kontaktową oraz z korespondencji kierowanej przez Państwa do nas. Pani/Pana dane osobowe mogły też zostać przez Panią/Pana przekazane poprzez dokonania zapisu do naszej Bazy Kontaktów do Dziennikarzy.
 3. Przetwarzamy następujące kategorie danych: (i) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko); (ii) dane adresowe i kontaktowe (adres email, nr telefonu, adres redakcji); (iii) dane o zajmowanym stanowisku (stanowisko, nazwa redakcji lub innego medium, z którym Pani/Pan współpracuje) oraz możemy przetwarzać także inne dane związane z prowadzoną komunikacją z Panem/Panią (w tym dane dotyczące artykułów, sprostowań publikacji prasowych, informacji prasowych, których Pani/Pan jest autorem lub współautorem).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przesyłania komunikatów prasowych i informacji dotyczących działalności lub produktów USP Zdrowie1 oraz innych spółek z Grupy USP, za których politykę komunikacyjną odpowiada USP Zdrowie,
  • wysyłania odpowiedzi na pytania zadawane przez Panią/Pana w formie email, telefonicznej lub pisemnej oraz prowadzenia komunikacji z Panią/Panem (w tym dotyczącej artykułów lub informacji prasowych, których Pani/Pan jest autorem lub współautorem),
  • sprostowań publikacji prasowych w rozumieniu przepisów ustawy z 26.01.1984 r. Prawo prasowe wraz z jej zmianami, uzupełnieniami i nowo przyjętymi postanowieniami,
  • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi.
 5. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest marketing bezpośredni oraz prowadzenie spójnej polityki informacyjnej spółek z Grupy USP (przesyłanie komunikatów prasowych i informacji dotyczących działalności lub produktów USP Zdrowie oraz innych spółek z Grupy USP, za których politykę komunikacyjną odpowiada USP Zdrowie), wysyłania odpowiedzi na pytania zadawane przez Panią/Pana w formie email, telefonicznej lub pisemnej oraz prowadzenie komunikacji z Panią / Panem (w szczególności dotyczącej artykułów lub informacji prasowych, których Pani/Pan jest autorem lub współautorem), dokonywanie sprostowań publikacji prasowych oraz ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub ochrona przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), o ile taka umowa została zawarta.
 6. Ponadto możemy przetwarzać Pani / Pana dane osobowe także na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub/i art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub/i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne wraz z ich zmianami, uzupełnieniami i nowo przyjętymi postanowieniami) w przypadku, gdy taka zgoda została przez Panią/Pana wyrażona (w tym np., ale nie wyłącznie, poprzez wręczenie/pozostawienie nam wizytówek; pozostawienie nam swoich danych kontaktowych w celu otrzymywania od nas komunikatów prasowych i informacji dotyczących działalności lub produktów USP Zdrowie oraz innych spółek z Grupy USP, za których politykę komunikacyjną odpowiada USP Zdrowie; dokonanie zapisu do naszej Bazy Kontaktów do Dziennikarzy).
 7. W razie takiej konieczności Pani/Pana dane mogą zostać udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności działającym na zlecenie Administratora zewnętrznym dostawcom usług IT, agencjom reklamowym i PR-owym oraz innym Spółkom z Grupy USP.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 4 powyżej, lub do momentu wniesienia sprzeciwu (jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora oraz jeżeli sprzeciw okaże się skutecznie wniesiony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) lub do momentu wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda). Po tym czasie natomiast Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub/i obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 9. W przypadkach określonych obowiązującymi przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, w tym również z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją).
 10. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, posiada Pan/Pani prawo - w dowolnym momencie - do wycofania udzielonej wcześniej zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 12. Przekazanie nam przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.
 13. Pani / Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

1.) USP Zdrowie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, US Pharmacia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, EU Pharmacia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spark and Mortar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Healthily sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz inne podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z USP Zdrowie.